Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Aanduidingen en begripsbepalingen

1.1        Holwerda: de besloten vennootschap ‘Jaap Holwerda Burgum B.V.’, gevestigd aan de Noordersingel 23, 9251 BL Burgum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 33289581.

1.2        Huurder: iedere partij die een huurovereenkomst (ter zake van container(s) of anderszins) sluit met Holwerda waarop de onderhavige algemene huurvoorwaarden van toepassing zijn.

1.3        De container(s): de container(s) die ingevolge de huurovereenkomst aan de Huurder in gebruik worden gegeven.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Huurvoorwaarden

2.1        De onderhavige algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten die Holwerda sluit. Bij strijd tussen bepalingen uit de overeenkomst en de algemene huurvoorwaarden prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

2.2       De toepasselijkheid van algemene huurvoorwaarden van Huurder of derden wijst Holwerda uitdrukkelijk van de hand.

2.3        Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene huurvoorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene huurvoorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Artikel 3 – Tot stand komen overeenkomst

3.1        Elk aanbod, weergegeven op de website of anderszins, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Holwerda is aangegeven.

3.2        Elk aanbod strekt slechts voor zover de voorraad strekt. Iedere overeenkomst is derhalve onder de opschortende voorwaarde van beschikbaarheid van de container(s) aangegaan. Het ontbreken van voornoemde beschikbaarheid kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid zijdens Holwerda.

3.3        Een overeenkomst komt slechts tot stand indien dit door Holwerda schriftelijk en onvoorwaardelijk is bevestigd.

3.4        Alle prijzen zoals vermeld op de website of anderszins aangeboden zijn, tenzij anders aangegeven, in euro’s en exclusief BTW en transportkosten en onderhevig aan heffingen, accijnzen, toeslagen, koerswisselingen en dergelijke.

3.5        Jaarlijks, op 1 januari, wordt de huurprijs automatisch gecorrigeerd middels het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gecorrigeerd voor energie en motorbrandstoffen. Het gewijzigd huurtarief wordt berekend volgens de formule:

–     De gewijzigd huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op 1 januari, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de voorafgaande maand augustus gedeeld door het indexcijfer van de maand augustus het jaar daar voorafgaand.

3.5        Iedere aanduiding van maat, gewicht, getal en kleur dient slechts ter aanduiding en kan niet leiden tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zijdens Holwerda.

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

4.1        Alle door Huurder in het kader van een huurovereenkomst verschuldigde bedragen dienen zonder korting, inhouding of verrekening aan Holwerda te worden voldaan vóór dan wel uiterlijk op de eerste dag van de termijn waarop de betaling betrekking heeft. Huurder heeft nimmer het recht zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst op te schorten.

4.2       Indien Huurder in gebreke blijft met de betaling binnen een betalingstermijn, dan is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is dan en tot het moment van volledige voldoening van het verschuldigde bedrag, een rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag, met een minimum van € 50,- waarin een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke handelsrente.

4.3        Blijft Huurder na een nader door Holwerda gestelde termijn voor betaling in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn (betalings)verplichtingen, dan is Huurder verplicht aan Holwerda alle werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (waaronder kosten van deskundigen, advocaten e.d.) te vergoeden. Deze bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.

4.4       Holwerda heeft het recht de door Huurder betaalde bedragen in eerste instantie te beschouwen als de vergoeding voor de kosten, in tweede instantie als de vergoeding voor de verschuldigde rente en tenslotte als vergoeding van de hoofdsom.

Artikel 5 – T.a.v. de wijze van in gebruik geven

5.1        Holwerda zal binnen de aangegeven/geschatte termijn haar ingebruikgevingsverplichting uit de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is echter niet fataal, waardoor Huurder Holwerda altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld.

5.2        Ingebruikgeving vindt plaats op de locatie van Holwerda. Dat geldt ook voor container(s) die naar een door huurder aangewezen locatie worden getransporteerd tenzij dit anders schriftelijke is overeengekomen.

Artikel 6 – Staat van de container(s) bij in gebruik geven

6.1        De Huurder is verplicht de container(s) voor zover mogelijk bij de ingebruikgeving te controleren op de staat. Indien Huurder binnen 24 uur na ingebruikgeving geen schriftelijke melding maakt van gebreken aan Verhuurder dan gaan partijen ervan uit dat de container(s) in perfecte, gave en onbeschadigde staat ter beschikking zijn gesteld. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien op de productfoto’s van de container(s) (bijvoorbeeld offerte of website) duidelijk anders blijkt.

 

Artikel 7 – T.a.v. het gebruik (onderhoud, bestemming, wijzigingsverbod)

7.1        De Huurder zal alle op de container(s) van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en de eventuele  gebruikshandleiding van de container(s), strikt in acht nemen en naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van bovengenoemde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, is de Huurder aansprakelijk.

7.2        De Huurder zal als een goed Huurder voor de container(s) zorgdragen, deze doelmatig afsluiten, beveiligen en slechts gebruiken in overeenstemming met diens aard en bestemming.

7.3        De Huurder is verplicht de container(s) goed te onderhouden. Eventuele daarvoor bestemde documenten en aanwijzingen moeten door Huurder worden opgevolgd.

7.4     Het is Huurder verboden om in de container(s) productie en/of verwerkingshandelingen te verrichten. Het is Huurder in ieder geval verboden die handelingen in / met de container(s) te verrichten die kunnen leiden tot schade, verlies, inbeslagname etc. van de container(s) zoals bijvoorbeeld de productie, verwerking, opslag van zaken etc. van alles wat verboden is op grond van de Opiumwet en verder van alle zaken die daar voor nodig zijn.

7.5        Het is Huurder ook verboden om brandbare en/of andere gevaarlijke stoffen op te slaan in de container(s).

7.6        Het is Huurder nadrukkelijk verboden om de container(s) te gebruiken ten behoeve van strafbare handelingen zoals (maar niet uitsluitend) de opslag, verwerking, verpakking etc. van drugs, wapen, vuurwerk etc. etc.

7.7        Alle schade die ontstaat ten gevolge van een onjuist, onbehoorlijk of onrechtmatig gebruik of laten gebruiken van de container(s) door de Huurder komen voor rekening van de Huurder. De Huurder vrijwaart Holwerda ten deze in de meest ruime zin zowel in als buiten rechte.

7.8        Het is Huurder verboden om de container(s) aan derden onder te verhuren of in (mede)gebruik te geven onder welke benaming dan ook tenzij schriftelijk anders is toegestaan.  

7.9        Het verder aanbrengen van extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Holwerda.

7.10     De door de Huurder zelf aangebrachte extra’s en/of veranderingen en persoonlijke eigendommen vallen niet onder de verzekering, voor zover deze door Holwerda wordt/is gesloten, tenzij door de Huurder de waarde van de zelf aangebrachte extra’s aan Holwerda schriftelijk is opgegeven en deze in deze overeenkomst zijn vermeld. Bij beëindiging van de overeenkomst kan de Huurder de voor zijn rekening aangebrachte extra’s doen verwijderen, mits op een zodanige wijze dat die verwijdering geen beschadiging of waardevermindering aan het container(s) oplevert. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade ten aanzien van aanpassing en aangebrachte extra’s waarvoor zij de toestemming van Holwerda behoefde en deze niet is verkregen. De kosten voor het verwijderen en herstel naar de oude toestand komen voor rekening van de Huurder, ongeacht of Holwerda daadwerkelijk tot herstel of verwijdering overgaat.

7.11      Indien de Huurder de container(s) wenst te verplaatsen is hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holwerda vereist. De hiermee gemoeide kosten, arbeid en noodzakelijke hulpmiddelen, komen voor rekening van de Huurder.

7.12     Holwerda behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de container(s) op het bedrijfsterrein van Holwerda te verplaatsen.

Artikel 8 – Huisregels m.b.t. de bedrijfslocatie van Holwerda

8.1        De bedrijfslocatie van Holwerda mag alleen door Huurder worden gebruikt om te komen en te gaan naar de container(s) die Huurder huurt van Holwerda die Huurder op de bedrijfslocatie gebruikt of daar komt / laat transporteren naar een locatie door Huurder aan te wijzen.

8.2       In geval de door Huurder gehuurde container(s) blijven staan op de bedrijfslocatie van Holwerda dan mag de bedrijfslocatie hooguit kortstondig gebruikt worden voor het laden en lossen in het kader van het toegestane gebruik van de container(s).

8.3        Het is Huurder dus niet toegestaan om andere zaken zoals voertuigen op de bedrijfslocatie te stallen, werkzaamheden te verrichten op de bedrijfslocatie al dan niet aan zaken waartoe de container(s) gebruikt mogen worden etc. etc.

Artikel 9 – Transport

9.1        In het geval de container(s) in gebruik is/zijn op een door Huurder aan te wijzen locatie dan zullen deze door Huurder zelf, of door Holwerda in opdracht van Huurder, naar deze locatie worden getransporteerd.

9.2       Indien anders is overeengekomen, heeft Holwerda het recht om een eventueel overeengekomen transport van de container(s) door derden te laten uitvoeren.

9.3        Een eventueel transport komt in ieder geval voor rekening en risico van Huurder. Deze kosten moeten zijn voldaan door Huurder aan Verhuurder vóór het transport. Dit geldt zowel voor het transport van Verhuurder naar Huurder als van Huurder naar Verhuurder. Heeft Huurder niet op tijd de transportkosten betaald dan heeft Verhuurder het recht het transport uit te stellen zonder dat dit van verdere invloed is op de rechten en verplichtingen van Huurder.

9.4       Indien Holwerda voor transport zorgdraagt dient de Huurder een verzendadres/-locatie door te geven waar Holwerda binnen het bereik van de overeengekomen aantal werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur de container(s) kan bezorgen/leveren. Ook als niemand op het opgegeven verzendadres/-locatie aanwezig is, kan Holwerda de container(s) voor eigen rekening en risico van de Huurder achterlaten. Indien de container(s) op het opgegeven verzendadres/-locatie (in redelijkheid naar oordeel van Holwerda) niet kan worden achter gelaten, brengt Holwerda de container(s) weer terug naar haar opslaglocatie. De meerkosten van transport en opslag komen alsdan voor rekening van de Huurder. De Huurder zal alsdan een bericht ontvangen dat de container(s) kan/kunnen worden afgehaald op een door Holwerda aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag. Waar in het voorgaande Holwerda staat vermeld, geldt dit evenzeer voor iedere derde die deze werkzaamheden voor Holwerda verricht.

9.5       Indien Huurder zelf zorgdraagt voor eventueel transport en derhalve de container(s) ophaalt van de bedrijfslocatie van Holwerda dan dient de Huurder zich – in verband met de logistieke planning van de opslag – stipt te houden aan het overeengekomen leveringstijdstip. Indien de Huurder de container te laat ophaalt, is de Huurder ook aansprakelijk voor de meerkosten die de onverwachte wijziging in de logistieke planning van Holwerda met zich meebrengt.

9.6       Niet of te late afname door de Huurder van te huren container(s) per afleveringsdatum laat de aanvang van de huurtermijn onverlet en daarmee ook de verplichtingen van de Huurder – waaronder uitdrukkelijk de betalingsverplichting van de huur – krachtens de overeenkomst.

Artikel 10 – Einde huurovereenkomst / oplevering container(s) / volmacht

10.1     Huurder is verplicht om de container(s) bij het einde van de huurovereenkomst aan Verhuurder op te leveren.

10.2     Zonder toestemming van Holwerda is de Huurder niet gerechtigd om de container(s) eerder aan Holwerda op te leveren dan bij het einde van de huurovereenkomst. Holwerda is in ieder geval niet verplicht om mee te werken aan een eerdere oplevering van de container(s) eerder aan te nemen dan aanvankelijk overeengekomen. Bij eerdere oplevering, ook bij instemming van Holwerda, heeft de Huurder in ieder geval geen recht op gedeeltelijke restitutie van de huursom.

10.3     Tenzij anders overeengekomen, komt de oplevering door retournering van de container(s) naar de bedrijfslocatie van Holwerda voor rekening en risico van de Huurder. Bij gebreke van het tijdig retourneren door Huurder mag Holwerda, voor rekening en risico van de Huurder, zelf de plaats betreden waar de container(s) zich bevinden om deze tot zich te nemen.

10.4     Indien overeengekomen is dat Holwerda zorgdraagt voor het transport naar de bedrijfslocatie van Holwerda in het kader van de oplevering dan geldt daarvoor het bepaalde uit artikel 4 voor zover van toepassing.  

10.5     Indien de Huurder de container(s) met alle bijbehorende zaken en documentatie niet op tijd of leeg aflevert na beëindiging van de overeenkomst c.q. de huurtermijn, is de Huurder aan Holwerda een direct opeisbare boete verschuldigd van € 250,- ex. btw voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan zijn afleververplichting voldoet. Deze boete geldt onverminderd het recht van Holwerda om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen in verband met bijvoorbeeld problemen in de logistieke planning van de opslag.

10.6     Bij oplevering kan een opnamerapport worden opgesteld en ondertekend omtrent de staat van het container(s).

10.7     Oplevering van de container(s) door Huurder aan Holwerda moet in alle gevallen leeg en schoon plaatsvinden én in goede en oorspronkelijke staat, normale slijtage uitgezonderd. Tevens dient de Huurder alle accessoires welke inbegrepen zijn aan Holwerda te overleggen.

10.8     Extra’s en/of veranderingen die door de Huurder met toestemming van Holwerda aan/op de container(s) zijn aangebracht, dient de Huurder bij teruggave te hebben verwijderd.

10.9     Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel waaronder ook begrepen de schade die wordt veroorzaakt door verwijdering van extra’s en/of veranderingen die door Huurder met of zonder toestemming van Holwerda zijn aangebracht.

10.10  Alle zaken waarvan Huurder kennelijk afstand heeft gedaan door deze in de container(s) achter te laten bij het einde van de huurovereenkomst, en in ieder geval bij oplevering van de container(s) kunnen door Holwerda, naar eigen inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van Huurder worden verwijderd. Holwerda heeft het recht om deze zaken naar eigen goeddunken direct op kosten van Huurder te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden.

10.11      In het geval Huurder niet heeft voldaan aan de verplichtingen uit dit artikel dan verleent Huurder aan Verhuurder de volmacht om na 48 uur na het einde van de huurovereenkomst het slot container(s) te forceren, de container(s) te openen, leeg en schoon te maken met in achtneming van het bepaalde in artikel 10.10 én alle schade te herstellen voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid / overmacht

11.1      Onverminderd de inhoud van andere bepalingen uit deze algemene huurvoorwaarden geldt nog het volgende ten aanzien van aansprakelijkheid van partijen.

11.2     Holwerda is niet aansprakelijk voor enige schade ingevolge de huurovereenkomst of anderszins, die aan de zijde van de Huurder ontstaat, behoudens voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Holwerda.

11.3      Holwerda is nooit aansprakelijk voor schade én Huurder heeft ook geen recht op huurprijsvermindering als door overmacht of in ieder geval door toedoen van anderen (zoals de gemeente etc.) de bedrijfslocatie van Holwerda (tijdelijk) niet bereikbaar is.

11.4     Holwerda is ook nooit aansprakelijk in het geval de Huurder de container(s) niet kan gebruiken tenzij dit het gevolg is van omstandigheden die hoofdzakelijk aan Holwerda verweten kunnen worden.

11.5     Indien Holwerda toch aansprakelijk zou zijn, heeft de Huurder nimmer het recht van verrekening of opschorting.

11.6     De Huurder vrijwaart Holwerda tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derde geleden schade, veroorzaakt met of anderszins verband houdende met (het gebruik van) het container(s).

11.7      Tot het tijdstip waarop het container(s) weer in de feitelijke macht van Holwerda zijn, is het risico van verlies, beschadiging door of aan het container(s) of tenietgaan daarvan voor rekening van de Huurder. Indien Holwerda in één van de hiervoor genoemde gevallen op haar eerste verzoek niet vrijelijk over het container(s) kan beschikken, komt de daaruit voor Holwerda voortvloeiende schade ten laste van de Huurder.

11.8     In verband met het eigendomsrecht van Holwerda dient de Huurder Holwerda tijdig te informeren bij een dreigend faillissement of surseance van betaling of wanneer derden beslag dreigen te leggen op de container(s) of andere rechten daarop willen doen gelden. Indien derden ten opzichte van de container(s) rechten willen laten gelden, is de Huurder verplicht deze derden per omgaande op de hoogte te stellen van het eigendomsrecht van Holwerda. De Huurder dient alle benodigde en redelijke maatregelen te treffen om inbreuken op het eigendomsrecht van Holwerda zoveel mogelijk te beperken. De eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Huurder net zoals Huurder aansprakelijk is voor alle kosten die Verhuurder moet maken en alle schade die Verhuurder leidt indien een derde t.o.v. Huurder meent zich te kunnen verhalen op de container(s).

Artikel 12 – Privacy & Persoonsgegevens

12.1     De persoonsgegevens van de Huurder worden door de verhuurder verwerkt overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

12.2     Huurder accepteert dat zijn/haar persoonsgegevens door de Verhuurder worden opgeslagen en verwerkt voor administratieve doeleinden en informatievoorziening.

12.3     Verhuurder heeft het recht om de door bewakings- en camerasystemen opgeslagen informatie te gebruiken om te bepalen of de huurder zijn verplichtingen naleeft en e.e.a. te gebruiken in geval van een gerechtelijke procedure o.i.d..

Artikel 13 – Toepasselijk recht, forumkeuze en overdracht van rechten

13.1      Als er een geschil ontstaat die verband houdt met deze overeenkomst dan is alleen de rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden bevoegd om een oordeel te geven over het geschil.

13.2     Op alle overeenkomsten tussen Holwerda en Huurder is Nederlands recht van toepassing.

Belangrijke documenten

Download hier onze algemene huurvoorwaarden, huurovereenkomsten en meer.

Heb je vragen en / of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen