Privacy Policy Jaap Holwerda Zeecontainers

Inleiding 

Jaap Holwerda Zeecontainers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze website en/of diensten gebruikt maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jaap Holwerda Zeecontainers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Jaap Holwerda Zeecontainers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Jaap Holwerda Zeecontainers. Jaap Holwerda Zeecontainers is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website van Jaap Holwerda Zeecontainers geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Jaap Holwerda Zeecontainers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht, diensten en/of uitnodigingen, denk aan:
  • Klachtenafhandeling;
  • Klantenservice;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht/dienstverlening;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jaap Holwerda Zeecontainers  de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straatnaam huisnummer;
 • Appartement, suite, unit etc. (optioneel);
 • Postcode;
 • Plaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Land;
 • Bijzonderheden/opmerkingen (niet verplicht).
Uw persoonsgegevens worden door Jaap Holwerda Zeecontainers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van:
  • Voor het leveren van een product of dienst: We zijn belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren;
  • Klachtenafhandeling: maximaal 1 jaar na afhandeling van de klacht;
  • Klantenservice (contactformulier): maximaal 1 jaar nadat de vraag/opmerking is behandeld.

Relatiebeheer

Kies je ervoor om een online account aan te maken dan bewaren we uw gegevens ook voor relatiebeheer. We koppelen uw gegevens en uw klikgedrag online aan uw account. Zo kunnen we u gerichter informatie geven gebaseerd op uw wensen.

Zodra u uw account niet (meer) actief gebruikt, wordt uw profiel na vijf jaar verwijderd. Afmelden kan ook door een mail te sturen aan [e-mailadres]

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Als je op de hoogte wilt blijven van bijzondere producten, aanbiedingen en inspiratie, kan je je inschrijven voor de Jaap Holwerda Zeecontainers nieuwsbrief. We registreren dan je naam en e-mailadres om je verzoek uit te voeren.
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Jaap Holwerda Zeecontainers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jaap Holwerda Zeecontainers de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uw persoonsgegevens worden door Jaap Holwerda Zeecontainers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Op de website onder het kopje “klantenservice” kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Tevens bevindt zich onderaan iedere nieuwsbrief een link om u af te melden.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Jaap Holwerda Zeecontainers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jaap Holwerda Zeecontainers de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Jaap Holwerda Zeecontainers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna (dus ná beëindiging arbeidsovereenkomst) alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Jaap Holwerda Zeecontainers  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de werving en selectie.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Openstaande vacature.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jaap Holwerda Zeecontainers de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Pasfoto (niet verplicht);
 • Opleidingen;
 • Arbeidsverleden.
Uw persoonsgegevens worden door Jaap Holwerda Zeecontainers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Bij aanname gedurende een periode van 6 maanden;
 • Bij afwijzing maximaal 4 weken tot na afwijzing, of bij toestemming tot max. 1 jaar.

Deelnemen aan een actie of evenement

Voor sommige acties of evenementen hebben we extra hulp nodig. In dat geval delen we je gegevens met externe dienstverleners. Deze externe dienstverleners mogen je gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Ze mogen jouw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Verstrekking aan derden

De gegevens worden opgeslagen en verzonden op eigen beveiligde servers van Jaap Holwerda Zeecontainers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Jaap Holwerda Zeecontainers van u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via jaap@holwerda.com Op basis van de resultaten kunnen wij, indien door u aangegeven, de gegevens aanpassen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Ook het geheel verwijderen behoort tot de mogelijkheden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Jaap Holwerda Zeecontainers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Jaap Holwerda Zeecontainers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Jaap Holwerda Zeecontainers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Social media

Jaap Holwerda Zeecontainers maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten. U kunt ons volgen op …
Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Jaap Holwerda Zeecontainers verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.
Als u via social media een vraag aan ons stelt dan bewaren we dat bericht en de accountnaam, zodat we kunnen reageren.
Ook kunnen we u benaderen om te vragen of we een foto van u mogen gebruiken voor marketingdoeleinden. We nemen contact met u op als u een foto post en daarin  Jaap Holwerda Zeecontainers vermeldt door te taggen of het gebruik van een hashtag. Zonder uw toestemming gebruiken we de foto niet.
Jaap Holwerda Zeecontainers maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met uw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat u ons volgt, geïnteresseerd bent in een onderwerp of dat u in een bepaalde regio woont. Op welke gegevens social media platforms verzamelen, heeft Jaap Holwerda Zeecontainers geen invloed. Dit staat vermeld in de voorwaarden van het social media platform en is vaak ook te beheren in de instellingen van uw social media profiel (zie bijvoorbeeld de algemene informatie over privacy op facebook).

Cookies 

Jaap Holwerda Zeecontainers maakt op www.zeecontainers.frl  gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Cookies maken het mogelijk om jouw web browser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag, zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.
Als je bent ingelogd op www.zeecontainers.frl met je account of je bezoekt www.zeecontainers.frl via een link in je e-mail dan koppelen we je zoekgedrag op www.zeecontainers.frl aan je account.
Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:
Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.
Wij maken gebruik van ‘Google analytics-cookies’ voor het meten van het bezoek aan onze website en webshop. We hebben daarbij de volgende maatregelen genomen:
 • Een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • “gegevens delen” is uitgezet;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Rechten omtrent uw gegevens

Wij bieden alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klanten zijn verplicht om Jaap Holwerda Zeecontainers van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Jaap Holwerda Zeecontainers geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Jaap Holwerda Zeecontainers bekende adres.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Tevens kunt u zich uitschrijven door in te loggen op uw account. Of stuur een mail naar jaap@holwerda.com.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Aanpassingen in of het verwijderen van uw account kunt u doorvoeren door in te loggen op uw account of stuur een mail naar jaap@holwerda.com

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen 

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Contactgegevens

Jaap Holwerda Zeecontainers
Noordersingel 23
jaap@holwerda.com
0622605522

Belangrijke documenten

Download hier onze algemene huurvoorwaarden, huurovereenkomsten en meer.

Heb je vragen en / of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen